Over ons

Algemeen

Op 20 november 2015 is de Stichting Regiokerk GKIN Amstelveen (SRGA) opgericht in Schiedam.

 

Doelstelling SRGA

De verbreiding van het evangelie in het algemeen en voor de GKIN Regio Amstelveen in het bijzonder door het ter beschikking stellen van (financiële) middelen en het beschikbaar stellen van een eigen kerkgebouw, waarin kerkelijke en evangelische activiteiten gehuisvest kunnen worden, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

 

De stichting tracht haar doel als volgt te bereiken

 • Het ontwikkelen en beheren van het bouwfonds zolang de nieuwe accommodatie wordt verbouwd tot kerkgebouw, evangelische activiteiten en daaraan gerelateerde activiteiten te huisvesten;
 • Het beheren van de nieuwe accommodatie, wanneer deze is aangeschaft en in gebruik is genomen;
 • Het waarborgen van de continuïteit van het vorenstaande door het ontplooien van activiteiten,die rechtstreeks of zijdelings verband houden of bevorderlijk kunnen zijn voor GKIN Regio Amstelveen  – in de ruimste zin van het woord.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk

De SRGA is een ANBI instelling (nr. 8557.39.344). Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet er voldaan worden aan alle volgende voorwaarden:

 • Onze instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • Onze instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • Onze instelling en de betrokkenen zijn, voldoen aan de integriteitzeisen.
 • De bestuurders mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is.
 • Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Onze instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.
 • Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuursleden is beperkt tot een onkostenvergoeding.
 • De SRGA heeft een actueel beleidsplan.
 • Onze instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Onze instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 

Voor verdere informatie betreft ANBI, verwijzen we naar onderstaande website van de Belastingdienst