Organisatie

Bestuursleden SRGA

• Voorzitter : Tom Kwee
• 1e Secretaris : Eveline Siem
• 2e Secretaris : Amanda Sumule
• 1e Penningmeester : Vania Maramis
•Lid: David Ong

Raad van Toezicht SRGA

• Voorzitter : Ronald Tjoa
• Secretaris : Peter de Heer
• Lid : Iskandar Gandasasmita

Het bestuur van de SRGA: benoeming, vereisten, beloningsbeleid

Aantal personen  

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

 

Benoeming bestuursleden

De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur en wordt goedgekeurd door de kerkenraad van GKIN Regio Amstelveen.       Het bestuur informeert de raad van toezicht zo spoedig mogelijk over het ontstaan van een vacature in het bestuur.

De voordracht tot benoeming van een bestuurder wordt schriftelijk ingediend bij de raad van toezicht. Van iedere kandidaat wordt in elk geval meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt en die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak.

De raad van toezicht is vrij in de benoeming als het bestuur de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de te vervullen vacature schriftelijk heeft ingediend bij de raad van toezicht. De raad van toezicht kan in spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot minimaal één maand.

 

Taakomschrijving bestuursleden

De taakomschrijving van de bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld. De raad van toezicht kan uit het bestuur een voorzitter aanwijzen. Het bestuur kan uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.

 

Een bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
  • Een bestuurder is een natuurlijk persoon;
  • Een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
  • Een bestuurder is lid van de GKIN en actief betrokken bij de GKIN Regio Amstelveen;
  • Een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.
  • Een bestuurder is een belijdend lid van de GKIN.

 

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vijf(5) jaar.             

Bestuurders treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Als een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Een volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. Een bestuurder die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan weer tot bestuurder worden benoemd als minimaal een jaar is verstreken na de laatste dag dat hij bestuurder was.

 

Vergoeding- en beloning  sbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de reiskosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Tijdelijke waarneming t.b.v. bestuur

De raad van toezicht wijst een of meer personen aan, die het bestuur tijdelijk waarnemen bij belet of ontstentenis van alle bestuurders. Personen die het bestuur tijdelijk waarnemen moeten ook voldoen aan de eisen die gelden voor een bestuurder, zoals hierboven omschreven.